POLÍTICA DE QUALITAT AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 Falla Sant Josep d'Alginet haurà de cerciorar-se de que les dades personals de l'interessat siguen tractats de manera lícita, lleial i transparent, que han sigut demanats amb fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquestos fins i havent de ser adequats, pertinents i limitats als necessaris en relació amb els fins per als que són tractats, adoptant-se les mesures tècniques raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen les dades personals que siguen inexactes respecte als fins per als que es tracten.

Amb la finalitat d'adaptar-se a la normativa europea de protecció de dades, quan Falla Sant Josep d'Alginet obtinga les dades personals directament d'un interessat, tindrà que:

>>>> Facilitar la identitat i les dades de contacte del Responsable de Tractament i si és el cas, del seu representant, les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades i els fins del tractament a què es destinen les dades personals, així com la base jurídica del tractament.

>>>> Especificar els interessos legítims del responsable o d'un tercer quan el tractament siga necessari per a la satisfacció d'eixos interessos, els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals i al seu cas, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

>>>> Indicar el termini durant el qual es conservaran les dades.

>>>> Informar de l'existència del dret a sol·licitar al Responsable de Tractament l'accés a les dades personals relatius a l'interessat i la seua rectificació o supressió o la limitació del seu tractament o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seues dades.

>>>> L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

>>>> Ficar al seu coneixement la possibilitat de presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control.

>>>> Especificar si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per a subscriure un contracte i si l'interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

>>>> Informar de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i, almenys en tals casos, informar sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes del dit tractament per a l'interessat.

atras.png

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos